Regidors qüestionats. Qui calla atorga ?

La Agrupació Local de ICV-EUiA, en reunió del dia 20 de febrer de 2017, decideix per unanimitat demanar la dimissió del Regidor d’Habitatge i de la Regidora de Serveis Socials.

Motius legals:

Incompliment del article 5.6 de la llei 24/2015 de mesures urgents en el àmbit de l’habitatge (part no impugnada pel Tribunal Constitucional). Obligació de reallotjament per part de l’Administració. Destaca el cas (A)  del llançament del carrer Germans Masferrer.

Incompliment del article 5.2, 5.3 de la llei 18/2007, del dret al habitatge, “Compliment de la funció social”, en referència als habitatges propietat del Ajuntament i que romanen desocupats de forma permanent.

Incompliment de la llei 4/2016 de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, article 2.a) funció social de la propietat , article 3.1.a),b),c),d) et alt….. l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges per causa d’interès social durant un període de 4 a 10 anys, sempre que els immobles estiguin ubicats en àmbits de demanda residencial forta i acreditada; la llei inclou com a annex el llistat dels 234 municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada. (l’Escala esta entre els 234 municipis)

Incompliment del article 5.e) de la llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya: “El funcionament dels serveis ha d’incorporar la participació de la ciutadania en la programació”

Funcionament de les regidories:

La Regidoria d’Habitatge amb 993 pisos desocupats permanentment al poble (segons informa la web del Ajuntament), amb molts d’ells (tot i que varen dir 60 fa un any) propietat d’entitats financeres ha sigut incapaç de negociar amb els bancs,  utilitzant les lleis vigents i aconseguir algun habitatge per la gent qualificada en risc residencial pels Serveis Socials del poble. Des de la PAH tenim dotze famílies ocupant habitatges de bancs, situació perillosa i provisional.

Ja hem tingut un judici penal pel tema i la jutgessa va considerar que era millor que la família en qüestió ocupés una propietat d’altri a que continues vivint de la forma inhumana en que vivien. Els va absoldre del delicte d’usurpació. Encara viuen a la mateixa casa, propietat de “Abanca”.

Aquesta situació es una vergonya per tots els  escalencs que volem un poble pròsper.

La Regidoria de Serveis Socials, també te responsabilitat en tot el tema anterior, així ho va afirmar la pròpia regidora en el programa de canal10La casa de la Vila “ del 22/02/2016. Però a més,  ha permès que en els pressupostos de 2017, tot i pujar la quantitat total, es reduís l’import nominal destinat a Serveis Socials i el percentatge. En el mateix programa, que es pot consultar en la web de Canal10, explica que els ajuts per habitatge van augmentant. Però el pressupost disminuint.

En un llançament el passat estiu al carrer Germans Masferrer, es va col·locar temporalment a la família a un Hostal, i al cap d’uns dies varen fer-los fora. Des de la PAH vàrem tenir que ocupar una casa de Blackstone. Encara continuen allà.

Diu (febrer 2016) que tenen detectades las famílies amb risc d’exclusió i que tenen un llistat de “60 habitatges” per aplicar la llei 24/2015. Res d’això s’ha fet, tot i que es van donar 6 mesos per fer-ho. Ha passat un any i res. Es volia fer lloguer social.

L’Agencia d’Habitatge de Catalunya te un llistat de persones amb risc d’exclusió residencial. Al octubre passat vàrem descobrir que cap escalenc estava a la llista. La maniobra (esperem que fos per error) que s’utilitzava des de Serveis Socials era donar una informació esbiaixada als candidats. Un cop la Regidora, ella no ho sabia, va comprovar la situació, es va començar a fer inscripcions, els primers inscrits son de finals d’octubre, i la majoria els hi falten papers que es reclamen a Serveis Socials i que creen un malestar a les persones afectades. Segurament també a les treballadores.

El segon llançament el novembre passat, al carrer Dr. Puig Sureda, la solució ha sigut un Hostal, que ens costa 1.100€/mes, quan aplicant la llei al Ajuntament no li costaria ni un euro. I els fills no volen anar a menjar a casa de les amigues de la mare perquè son adolescents i senten vergonya de la seva situació.

El patrimoni d’habitatges del Ajuntament continua sense ser utilitzat en usos socials tal com mana la llei.

Segons un estudi del actual POUM del poble, no s’ha fet ni una sola mediació per obtenir un lloguer social. Es pot consultar a la web del Ajuntament ( Memòria Social del POUM)

http://www.canal10.cat/video/13251-la-casa-de-la-vila-maribel-calder-n-220216

 

 

 

Anuncis
Publicat dins de General | Deixa un comentari

L’Impost sobre bens immobles (IBI)

Qué és ?

És un impost sobre la propietat, que ha de recaptar l’Ajuntament obligatòriament i que és la principal font de ingressos de la corporació.

L’impost el paguen els propietaris, és una recaptació sobre persones que tenen patrimoni. La població que no té patrimoni està exempta d’aquest impost. Es l’impost “dels propietaris”. Es paga anualment.

La propietat segons la Constitución Española queda delimitada per la seva funció social (art. 33.2.3)

Sobre quin valor es paga l’IBI ?

Sobre el valor cadastral que és un valor que indica l’Estat espanyol. El valor cadastral mai pot ser superior al valor de mercat.

Els immobles com altres propietats i drets (accions etc.) estan regulats per la llibertat de mercat, el seu valor pot pujar o baixar, segons el lliure mercat. Però l’impost mai es pot aplicar a un valor superior o igual al que en aquell moment marqui el mercat.

El valor, en el moment de l’aprovació, es de ½  del valor en el mercat.

Quants tipus de bens immobles hi ha ?

 1. Urbans

 • Residencial

 • Comercial

 • Industrial

 • Hosteleria

 • Oficines

  2. Rústics

  L’Ajuntament pot fer diversos tipus de gravamen ?

  El tipus de gravamen  ha d’estar entre 0,4 i 1,1 % de les zones urbanes i 0,3 i 0,90 per les zones rústiques.

  Segons l’ús dels bens immobles urbans, exclòs el residencial, es pot aplicar tipus diferenciats.

  En el cas de l’Escala, hi ha poca industria, necessitem l’hostaleria i els aparcaments. Aquests usos no cal diferenciar-los.

  En el cas del ús comercial, sí que la implantació d’un tipus diferenciat pot respondre a les peticions del petit comerç de proximitat, perjudicat per les grans superfícies, tal com va indicar en el seu moment l’UBET i la Teresa Forcades quan va venir a l’Escala, explicant que per cada lloc de treball que crea un supermercat, en destrueix 1,4. L’Alcalde, en aquell moment, també demanava iniciatives que ajudessin el petit comerç . Tot ho podeu veure en el vídeo adjunt                            

 banyolestv.xiptv.cat/la-setmana-girona/capitol/grans-superficies

Situació actual de l’IBI a l’Escala:

Rebaixa d’un 3% de l’impost pel 2017.

Aprovat per l’Equip de Govern , votació en contra del grup de Convergència i PP que troben petita la rebaixa. Abstenció de ERC després de mostrar satisfacció per la rebaixa.

La mitjana del rebut de l’Escala es de 385€, o sigui que no arriba, la rebaixa a 1€ al més, i encara menys als tenidors d’un petit habitatge per viure.

Això representa pel municipi, aproximadament, un quart de milió d’euros menys pel proper any. Hem de tenir en compte:

 1. que el Consistori no pot complir els mínims que marca la llei de municipis i règim local, article 67

  2.que tot i la bona evolució del deute, tenim deute milionari, i qui té deute no és lliure,

  3. que el Consistori no pot complir la llei 24/2015 , de proveir d’habitatge alternatiu provisional, a les famílies que són llançades de casa seva per impagament o a les famílies obligades a ocupar cases dels bancs.

  Iniciatives que proposem:

  Segons l’article 72 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:

  1.Aplicar als edificis urbans d’ús comercial (fins un màxim del 10% de tots els locals d’ús comercial) un IBI de 1,10%. Com exemple es podria fer això als 8 supermercats del poble, desprès de fixar un valor cadastral mínim.

 2. Aplicar un 50% d’increment de la quota líquida del impost als immobles d’us residencial desocupats de forma permanent

  Recuperaríem el ¼ de milió d’euros de la baixa del 3% i  augmentaríem la capacitat econòmica de l’Ajuntament per poder complir les lleis.

   L’Escala desembre 2016

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

L’Ajuntament som tots

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7792307&links=%22279%2F2016%22&optimize=20160823&publicinterface=true

Publicat dins de General | Deixa un comentari

LA POLÈMICA PAH-AJUNTAMENT DE L’ESCALA

Habitatges, tipus :

 • Principals: 1er, habitatge, empadronats : 4.072
 • Secundaris: habitatges utilitzats puntualment, no empadronats: 7.949
 • D’us turístic: Per llogar a turistes, pagant un impost: 1.980
 • Buits: Amb un consum d’aigua anual inferior a 5 metres cúbics, o un consum elèctric inferior a 150 KW: 993
 • Total habitatges: 14.994

(Font pàgina web Ajuntament de l’Escala)

 

No s’entén la contradicció entre la pàgina web i els mandataris del Ajuntament de l’Escala.

 

Habitatges “ocupats” : registrats a la PAH: 7. Valoració (sense dades) d’ocupats no registrats a la PAH: 13 (?)

 

Llei 24/2015 (part no impugnada): art. 5.6 “les Administracions han de garantir en qualsevol cas el reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual, per poder fer efectiu el desnonament”

En un llançament de principi d’estiu i el de demà la PAH ha pres la decisió de no oposar-s’hi (es podia fer, i hi hauria un 2on llançament amb policia, potser mesos més tard) i s’ha fet per no perjudicar a particulars, concretament un matrimoni jubilat i una vídua jubilada, que no han rebut cap atenció per part del Consistori, tot i que en el últim cas la propietat va anar a parlar amb el regidor d’Habitatge. Quan el primer llançament ja estava fet, al carrer, va intervindrà la regidora de Serveis Socials i va solucionar d’emergència el cas.

 

Altre normes:

Decret IV 75/2014, art. 23.2. ” L’Agència de l’Habitatge de Catalunya coordina el funcionament de la Xarxa d’habitatges d’inserció social.”

Llei 26/2010, art 41.3 ….”  Tot registre administratiu té l’obligació d’admetre, anotar i trametre a l’òrgan que correspongui els escrits que s’hi presenten i els documents que s’hi acompanyen…”

Fins a final d’octubre d’aquest any al Registre de la Mesa d’Emergències de la Generalitat de Catalunya no hi havia cap escalenc registrat. A partir d’una entrevista de la PAH amb la Regidora de Serveis Socials, a finals d’octubre, a començat a activar-se aquest mecanisme preceptiu. El llançament del proper divendres es va enviar la documentació per part del Consistori el 26 d’octubre, quan sabem que la Generalitat triga varis mesos per resoldre aquets problemes. Benvingut sia el canvi.

L’Escala 17 novembre 2016

1333

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Tardorada

A l’Escala hi ha diverses famílies amb menors, en una situació tan precària que estan ocupant habitatges de Bancs.

També hi ha petits propietaris  que no cobren el lloguer i tenen d’acudir a la via judicial que és molt lenta i té un cost econòmic.

A la Taula d’ Emergències en Habitatge de la Generalitat, fa dues setmanes no hi havia cap escalenc apuntat. Segons l’Ajuntament les persones en estat precari no es volen apuntar. Es pot creure això? Una altre dia ho explicarem.

Segons les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat a l’Escala no s’ha dut a terme cap contracte de lloguer d’habitatge amb mediació social en els darrers anys.

“L’Ajuntament de l’Escala exigirà la cessió per a lloguers socials de 60 pisos que actualment estan desocupats i que són majoritàriament propietat d’entitats bancàries.”

Recordeu aquestes declaracions del govern als medis de comunicació? Segur que sí. A la gent llançada del seu habitatge habitual se li paga una Pensió durant uns pocs dies i desprès es veuen obligats a viure, si no al carrer, a infrahabitatges sense aigua, llum ni cap tipus d’estructura habitacional, amb menors  d’edat. Això passa i tenim totes les dades.

A mitjans del proper mes tenim més llançaments programats, algun de petits propietaris, persones jubilades que depenen del lloguer per portar una vida digna.

Esperem que aquest mes tinguem resposta de quí correspon, que és l’Administració més propera. Que es reconeguin els errors i que no s’enfadin amb petites protestes que volen conscienciar al poble de que no tothom viu d’una forma decent.

Ha passat la Festa i la Ruta de l’Anxova amb un gran èxit. També la temporada d’estiu que no ha anat malament. Gràcies als empresaris turístics i anxovers, als treballadors de l’hostaleria i de l’anxova que no han escatimat hores, a “les Kellys” i als turistes que ens han visitat.

Fins el mes vinent.                                            Octubre 2016

Publicat dins de General | Deixa un comentari

AJUNTAMENT DE L’ESCALA. Protecció i promoció social

Al empitjorar l’economia les institucions tenen d’augmentar el pressupost de Serveis Socials. I ho hem fet al revés:

http://www.lescala.cat/

Anar a Ciutadà – Portal de Transparència – Gestió econòmica – Pressupost

https://seu-e.cat/web/escala/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupost/despeses-per-programa

Allà trobareu que al any 2010 es va dedicar un 7,27% dels pressupostos al programa social, que representava 145 € per cada escalenc. Al any 2016 (sempre segons l’Ajuntament, als nostres comptes encara és menys) es dedica un 3,20% dels pressupostos al programa social i representa 63 € per escalenc. Bastant menys de la meitat.

Podem veure informació oficial sobre la crisi econòmica al nostre poble:

http://www.ddgi.cat/xifra/activecon/rendafam.asp

La crisi econòmica del 2010 al 2016 ha empitjorat la situació dels escalencs. Exemple: l’any 2010 la Renda Familiar Bàsica per Habitant eren 16.300 €/any  (96,8% de la renda mitjana de Catalunya)), l’any 2013 (l’últim del que disposem informació oficial) 12.200 €/any (75,6% renda mitjana Catalunya). Tinguem en compte que Catalunya també ha sofert la crisi i ha disminuït la seva renda mitjana.

Recorda algú qui demanava més inversió social ? Recordà algú per què va desaparèixer un partit polític del Consistori escalenc ?

Bona tardor.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Con tres diputados por banda”

Visit the post for more.

Origen: Con tres diputados por banda”

Publicat dins de General | Deixa un comentari